REGULAMIN

 

1. Przedsiębiorca, kontakt

Właścicielem sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.medeste.eu prowadzącym sprzedaż wysyłkową produktów kosmetycznych jest firma 4Med Cosmetics sp. z o.o., zarejestrowana przez XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, adres siedziby spółki: ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP 5252752653, REGON 380451165,
adres poczty elektronicznej: biuro@medeste.eu
adres kontaktowy: ul. Szamocka 10/11, 01-748 Warszawa.
Telefon kontaktowy: 788 441 649

2. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3. Definicje

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.medeste.eu
Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem danej umowy
Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.medeste.eu, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

4. Ogólne zasady korzystania ze sklepu

a) Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
b) Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
c) Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez 4Med Cosmetics sp. z o.o. na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
d) W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w sklepie internetowym, klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

5. Zamówienie

a) W celu zawarcia Umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
b) Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
c) Wraz ze złożeniem Zamówienia stanowi dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

6. Sposoby i terminy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b) Płatność za pomocą usługi płatniczej PayPal
c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.
d) Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane jest zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu – dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Dotpay Spółka Akcyjna zarejestrowana przez Sad Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790. Spółka posiada NIP 634-26-61-860, NIP europejski PL 6342661860.
e) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Dostawa

a) Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za jej granicami.
b) Dostawa odbywa się poprzez przesyłki kurierskie.
c) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są widoczne w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
d) Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 48 h w dniach roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Reklamacje i zwroty

a) Klient może zrezygnować z zamówienia,
b) Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”,
c) Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie,
d) Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny,
e) Zwroty dokonuje się na adres Szamocka 10/11, 01-743 Warszawa.

9. Postanowienia końca

a) Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
b) O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
c) Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.medeste.eu,). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa.
e) Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Klientem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
f) Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
g) Ponadto, stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Klienci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
h) W przypadku sporu Sprzedającego z Klientem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.